Miljöfrågor är viktiga för oss. Vi jobbar ständigt och målmedvetet med att göra bra miljöval, förbättra resurshushållningen och utveckla långsiktiga lösningar för att uppnå ett ekologiskt mer uthålligt samhälle.

Umeå Folkets hus ska genom ökad kunskap och medvetenhet göra bra miljöval, förbättra resurshushållningen och utveckla lösningar som är långsiktigt hållbara. Kretsloppstanken och de fyra systemvillkoren ska vara vägledande i våra ansträngningar för en ständigt förbättrad miljö.

Genom miljöarbetet tar Umeå Folkets hus sitt ansvar i strävan att uppnå ett mer ekologiskt uthålligt samhälle.

Umeå Folkets Hus ska:
• Minska miljöpåverkan av vår verksamhet avseende resursförbrukning och
transporter samt utsläpp till luft och vatten.
• Bidra till att höja miljökompetensen såväl hos den egna personalen
som hos leverantörer och gäster.
• Beakta miljöaspekter vid inköp och upphandlingar.
• Följa tillämpliga lagar och förordningar.
• Bedriva ett öppet, kontinuerligt och förebyggande miljöarbete.
• Genom information upplysa våra gäster och leverantörer om vårt miljöarbete.

1. I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk koncentrationsökning av ämnen från berggrunden.
Detta innebär att vi måste styra om verksamheter och drastiskt minska vår förbrukning av olja, metaller och mineraler.

2. I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion.
Detta innebär att vi inte får sprida ämnen som till exempel svårnedbrytbara bekämpningsmedel i naturen. Dessa konstgjorda ämnen kan naturen inte bryta ner och de förgiftar vatten, marker och djur. Utsläppen av naturliga men skadliga ämnen som till exempel kväveoxider måste minska kraftigt.

3. I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk undanträngning genom överuttag eller manipulation.
Detta innebär till exempel att vi inte urskiljningslöst får hugga ner skogar eller bygga vägar och städer på bördig jordbruksmark, eftersom träd och växter är nödvändiga i kretsloppen.

4. I ett hållbart samhälle är hushållningen med resurser så effektiv och rättvis att mänskliga behov tillgodoses överallt.
Detta innebär att vi måste fördela jordens resurser rättvist, så att hela världens befolkning kan leva gott. Vi måste sluta att slösa med energi och material. Vi måste också återanvända produkter och återvinna material från uttjänta produkter.

Miljö

Håkan Bäckström
VD
090 15 62 10
Mail